Remiss – Revidering av avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun har 2022-01-17 § 12 beslutat att skicka ut dessa handlingar på remiss. Handlingarna finns också på kommunens hemsida samt i kommunhusets reception.

Enligt miljöbalken ska det i alla kommuner finnas Avfallsplan och föreskrifter för renhållningen. Dessa dokument ska styra upp regelverket kring renhållningen och se till att miljön förbättras i kommunen.

Hur gör jag för att lämna synpunkter?

Kommunen vill ha eventuella synpunkter senast 20:e mars 2022. Vill du lämna en synpunkt kan du göra det genom att skicka e-post till kommun@valdemarsvik.se eller genom att skicka brev till Valdemarsviks kommun, Storgatan 37, 615 80 Valdemarsvik. Vänligen ange diarienummer KS-TEK2021.74 i samband med din synpunkt.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Vid frågor angående remissen kontakta Rickard Sallermo via e-post rickard.sallermo@valdemarsvik.se eller på telefon via vår växel 0123-191 00.