Så styrs Valdemarsviks kommun

Kommuninvånarna i Valdemarsviks kommun väljer vilka politiker som ska styra kommunen. Genom de allmänna valen röstar kommuninvånarna vart fjärde år om vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kallas ibland ”kommunens riksdag”. Kommunfullmäktige bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om kommunens budget, taxor och fastställa olika verksamhetsplaner.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna. Du kan också följa Kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv, direkt eller i efterhand via vår hemsida.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Det är kommunens ledande politiska organ och kallas ibland ”kommunens regering”. Sammansättningen i kommunstyrelsen ska motsvara majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige.

Vissa frågor behöver inte behandlas i kommunfullmäktige utan kan beslutas direkt av kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen inte själv beslutar i ett ärende förbereder styrelsen ärendet inför kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott till vilka kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare. Utskotten bevakar att kommunstyrelsens beslut, mål och riktlinjer verkställs inom sitt område och bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.