Vårdsamverkan i Valdemarsvik – ett föredöme

Under årets upplaga av e-hälsodagen var Valdemarsvik representerat genom Marie Schmid, Socialchef i Valdemarsviks kommun, och Lotta Kettle, chef för Valdemarsviks vårdcentral. De båda var särskilt inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter kring vårdsamverkan i Valdemarsviks kommun.

e-hälsodagen är ett samarrangemang mellan länets tretton kommuner och region Östergötland, och syftar till att sprida goda exempel kring digitaliseringens möjligheter. Årets tema var mod, tillit och handlingskraft – varför Marie Schmid och Lotta Kettle bjudits in för att berätta om det samarbete som de utvecklat tillsammans i Valdemarsvik.

– Vårdsamverkan i Valdemarsvik har vuxit fram genom ett gemensamt projekt under åren 2017-2018. Målet har varit att vidareutveckla Valdemarsviks Vårdcentral till ett modernt vårdcentrum som erbjuder alla en jämlik vård trots avstånd till sjukhus, berättar Lotta Kettle.

Marie Schmid och Lotta Kettle har genom stärkt samverkan mellan Valdemarsviks kommun och Region Östergötland ökat möjligheterna att ta tillvara de resurser som finns geografiskt inom kommunen. Samverkansprojektet har också medfört ett mobilt arbetssätt med skypekonsultationer mellan vårdcentralen och särskilda boenden och hemsjukvården. Sedan projektet startade har även arbetet med diabetesvård, sårvård, demensvård och rehabilitering utvecklats för att komma närmare patienterna.

Under e-hälsodagen kunde Marie och Lotta dela med sig av såväl utmaningar som möjligheter med vårdsamverkan enligt deras modell.

– Utmaningarna handlar framför allt om att satsa på innovation i ett ansträngt ekonomiskt läge, men möjligheterna inför framtiden gör att detta är viktigt att prioritera framöver. Genom den samverkansmodell vi utvecklat kommer vården närmare. Även expertis kan genom modern teknik bli tillgänglig lokalt. Det är viktigt för patienten som på detta sätt blir mer delaktig och trygg, avslutar Marie Schmid.