Tre rektorsområden när sektorn organiserar om

Tre rektorsområden med tydligt fokus på måluppfyllelse, tydlighet och samsyn. Det är målet för den omorganisation som genomförs inom sektor barn, utbildning och arbetsmarknad.

Rektorsorganisationen inom sektor barn, utbildning och arbetsmarknad omorganiseras i rektorsområden. Förskoleenheterna hålls samman i ett rektorsområde, liksom skolenheterna F-6 samt skolenhet 4-9 där även vuxenutbildning ingår. Förändringen genomförs för att skapa en mer sammanhållen organisation för ökad likvärdighet och samsyn inom rektorsområdena.

– Vi skapar nu en organisation som på ett bättre sätt kan möta de utmaningar vi har. En sammanhållen organisation med en rektor ökar tydligheten i ledarskapet, men förändringen handlar i grund och botten om våra barn och elever. Vi vill öka förutsättningarna för att de ska utvecklas, lyckas med sitt lärande och nå sina mål, säger Caroline Hedvall, sektorchef.

Tre rektorsområden

Förskolorna i kommunen (Gryts förskola, Gusums förskola, Ringarums förskola, samt förskolorna i Valdemarsvik – Loviseberg och Sörby) hålls samman i ett rektorsområde, med en rektor och en biträdande rektor. Rektor är Mimmi Trysberg. Inom detta rektorsområde ska en biträdande rektor tillsättas, med tjänstgöringsgrad motsvarande 80%.

Rektorsområde 2 omfattar våra skolor för årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem (Gusums skola, Ringarums skola och Sörbyskolan i Valdemarsvik). Rektor är Victoria Ackemo. Biträdande rektor är Pia Krook.

Rektorsområde 3 omfattar Vammarskolan med elever i årskurserna 4-9, kommunens öppna fritidshemsverksamhet Fabriken samt kommunens vuxenutbildning. Rektor för detta område är Anders Kempe.

Med sikte på framtiden

Bakgrunden till omorganisationen är det omgripande besparingsarbete som inleddes under 2018 där det för sektor barn, utbildning och arbetsmarknad handlade om att skapa en ekonomisk hållbarhet över tid.

– Det kom en hel del idéer i samband med det arbetet. Idéerna handlade dock inte primärt om att spara pengar, utan om att göra saker bättre utifrån de förutsättningar vi har idag, och de förutsättningar vi kommer att ha i framtiden, berättar Caroline Hedvall.

Förändringsarbetet har tagit form genom dialog internt, med facken och med politiken.

– Ett stort tack till alla som varit inblandade i förändringsarbetet genom att diskutera de oli­ka förslagen, lämna synpunkter och bidra med kloka inspel, avslutar Jenny Elander Ek, kom­munalråd (C).

Redan på plats

Den nya organisationen är beslutad och införd. Rektorerna är på plats och i full gång, dock pågår en rekrytering av en biträdande rektor inom förskolornas rektorsområde.

– Rektorerna arbetar nu med att möta våra medarbetare inom förskola, skola, fritidshem och vuxenutbildning och börja forma våra nya samarbeten. Vi kommer även göra insatser för att informera vårdnadshavare och elever om att förändringen sker. Under våren följer vi upp vid flera tillfällen med mer information för att skapa tydlighet kring uppdrag, kontaktvägar och arbetssätt, avslutar Caroline Hedvall.