Söderköping och Valdemarsvik bildar ett gemensamt plan- och bygglovskontor

Den 1 juni 2022 fördjupas samarbetet mellan Söderköpings och Valdemarsviks kommuner genom ett gemensamt plan- och bygglovskontor. Syftet är bland annat att säkra kompetens, minska behovet av konsultstöd och öka tillgängligheten.

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner har beslutat att ingå ett samverkansavtal för ett gemensamt plan- och bygglovskontor. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fattat beslutet efter att en omfattande utredning genomförts. Ett antal arbetsgrupper i respektive kommun har deltagit i arbetet där fördelar och nackdelar, möjligheter och hinder, har analyserats.

– Fördelarna med ett gemensamt plan- och bygglovskontor är stora. På detta sätt ökar vi våra möjligheter att få tillgång till den kompetens som behövs för att vi ska fortsätta att utveckla attraktiviteten i Valdemarsviks kommun, säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsviks kommun.

– För Söderköpings del ser vi positivt på att inleda ytterligare ett samarbete med Valdemarsvik, säger Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Söderköping. Våra två tidigare gemensamma kontor fungerar väldigt bra och samarbetet har bidragit till positiva effekter i båda kommunerna, avslutar Martin.

Samverkan är inget nytt

För Söderköpings och Valdemarsviks kommuner finns redan etablerade samarbeten i form av ett gemensamt miljökontor och ett gemensamt kontor för IT-verksamhet och digitaliseringsutveckling. Sedan våren 2021 har kommunernas plan- och bygglovskontor haft en gemensam chef, som delat sin tid mellan de båda kontoren.

Samverkan mellan kommunerna regleras i avtal och styrning sker i ägardialoger och vid samverkan mellan presidierna från kommunernas respektive kommunstyrelser. Organisatoriskt kommer plan- och bygglovskontoret att ingå i Söderköpings kommuns förvaltningsorganisation. Respektive kommun ansvarar för sin del av kostnaderna för den gemensamma organisationens verksamhet.

– För oss som arbetar på plan- och bygglovskontoren i de båda kommunerna kommer samverkansavtalet möjliggöra ett fördjupat samarbete och ökad effektivitet. Genom den större arbetsgrupp som vi nu får kan vi minska sårbarheten vid vakanser och öka tillgängligheten för dig som vill nå våra handläggare. Det kommer såklart finns utmaningar i början av samarbetet, men de fördelar vi ser på både kort och lång sikt är väldigt stora, säger Aline Eriksson, chef för plan- och bygglovskontoren i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Hon avslutar: – Tillsammans kommer vi att ge invånarna i våra kommuner ännu bättre och snabbare service.