Skärpt eldningsförbud / Stricter fire ban

På grund av den höga brandrisk som råder har Länsstyrelsen Östergötland tagit beslut om att skärpa nuvarande eldningsförbud från och med klockan 09.00 den 15 juni. Beslutet omfattar samtliga kommuner och gäller tills vidare.

Det råder sedan tidigare eldningsförbud i hela Östergötlands län. Nu har Länsstyrelsen Östergötland i samråd med länets kommuner, räddningstjänster och Polismyndigheten tagit beslut om att skärpa förbudet.

Skärpt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför tätbebyggt område. Förbudet gäller eldning, grillning och bränning med fasta bränslen som ved, kol, gräs eller liknande. Det betyder att det nu även är förbjudet att elda och grilla i fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand och det är den som eldar eller grillar som ansvarar för säkerheten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning, men det är inte tillåtet att bränna kvistar, ris och grenar på tomten.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länets skogar och marker. Den som upptäcker en brand i skog och mark, ska snabbt larma 112 och meddela position för branden.

Det här gäller vid skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Det är tillåtet för restauranger och liknande verksamheter att grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att fara för eld och spridning är låg.

Information in english

Stricter fire ban throughout Östergötland County

Due to the high fire risk, the County Administrative Board of Östergötland has decided to tighten the current fire ban, from 09 am June 15. The decision covers all municipalities and applies until further notice.

A fire ban was already in place throughout Östergötland County. The County Administrative Board of Östergötland, in consultation with the county’s municipalities, emergency services and the Swedish Police Authority, has now decided to tighten the ban.

A stricter fire ban means that it is not permitted to light fires in forests and land located outside densely populated areas. The ban applies to lighting open flames, grilling and burning with solid fuels such as wood, coal, grass or the like. It is also forbidden to light open flames or grill in designated barbecue areas in public places such as bathing areas, parks and outdoor areas.

The public is encouraged to respect the fire ban. A fire that spreads sparks can quickly turn into an uncontrolled blaze, and it is the person who lights the fire or grills that is responsible for safety. In densely populated areas, grilling and cooking is permitted. However, burning twigs and branches on plots of land is forbidden.

What does a stricter fire ban mean?

 • It is forbidden to grill, light open flames, or burn with solid fuels outside cohesively inhabited areas. The ban also applies to designated barbecue areas in public places such as bathing areas, parks and outdoor areas.
 • In cohesively inhabited areas, it is prohibited to light open flames or grill with solid fuels for any purposes other than cooking and grilling.
 • Outside cohesively inhabited areas, it is permitted to use cooking equipment powered by gas or liquid fuel, provided that the device is positioned in such a way that the danger of fire spread and ignition is low.
 • It is permitted to grill on one’s own plot of land in a barbecue or other cooking device. The device must be designed in such a way that there is no risk of ignition or fire spread.
 • The use of pyrotechnics and the combustion of gaseous or liquid fuels is prohibited.
 • In cohesively inhabited areas, it is permitted to use equipment for cooking that is powered by gas or liquid, provided that the device is positioned in such a way that the danger of fire spread and ignition is low.