Ringgården

Den 31 augusti diskuterade Kommunfullmäktige ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet Ringgården efter att frågor väckts kring driftsform, upphandling och alternativ. 
– Satsningen på Ringgården är nödvändig och helt välbehövlig, för våra äldre och för våra medarbetare, säger Mattias Geving (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige fattade i mars 2019 beslut om att vård- och omsorgsboendet Ringgården ska byggas om för att leva upp till moderna krav gällande bland annat arbetsmiljö, och drivas i form av en kooperativ hyresrättsförening. Arbetet har inletts efter det fattade beslutet, men nya frågor lyfts genom bland annat motioner från den politiska oppositionen och kommunrevisorernas granskning. Frågorna har framför allt gällt driftsformen, upphandlingsförfarandet, ekonomiska konsekvenser och om andra alternativ finns.

– De motioner som fanns att avbryta projektet avslogs och besvarades. Däremot beslutade kommunfullmäktige att vi ska titta på frågan om vem som ska vara huvudman för renoveringen ytterligare för att säkerställa att vi så noga som möjligt följer upphandlingslagstiftningen. Jag är övertygad om att vi kommer hitta en lösning på detta, säger Mattias Geving, (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till ombyggnationen av Ringgården är bland annat nya regler för  arbetsmiljö och tillgänglighet jämfört med när boendet byggdes för knappt 50 år sedan. Rummen behöver anpassas till modern standard med möjligheter till modern teknik som idag krävs i vårdkontakter och för trygghets- och säkerhetsåtgärder. Även reservkraft för el och värme är en viktig del i ombyggnationen.

-Det är viktigt att poängtera, att även om vi är oense om själva driftsformen för fastighetsförvaltningen och vem som ska vara huvudman för renoveringen så är vi alla överens om att en renovering behöver göras – därför fortsätter vi arbetet med att utrymma fastigheten, säger Mattias Geving.

För att kunna påbörja upphandlingen och det kommande renoveringsarbetet måste lokalerna tömmas på verksamhet. Detta innebär att de äldre som bor där kommer flytta till tomma platser på övriga äldreboenden och personalen får nya arbetsplatser. Inför flytt genomförs tester för Covid-19 och en plan finns framtagen för varje person som behöver flytta.

– Verksamheten har gjort ett omfattande arbete med att säkerställa att flytten sker på ett säkert sätt med tanke på den situationen vi befinner oss, både med Covid-19 och den osäkerhet som har funnits i projektet, och det känner jag mig trygg med. Jag förstår att det här har skapat och skapar oro hos såväl boende, som anhöriga och personal – det ska vi möta upp på bästa sätt, avslutar Mattias Geving.