Fler ytor skapas för pollinatörer

Många insektsarter som pollinerar växter är allvarligt hotade. I Gusum och i Valdemarsvik pågår just nu arbete för att skapa fler ytor med växtlighet som främjar pollinatörer. Arbetet är långsiktigt och syftar till att öka antalet pollinerande arter, eftersom brist på pollinatörer kan påverka världens matförsörjning negativt.

De viktigaste grupperna av pollinatörer i Sverige är vildbin, humlor, fjärilar och blomflugor. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns med på den nationella rödlistan liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna. Orsakerna till nedgången är många samverkande faktorer, bland annat förändrad markanvändning genom igenplantering, avverkning, intensifierat jordbruk, exploatering, fragmentering, utdikning och vattenreglering.

– Arbetet med att skapa fler pollinerarytor i vår kommun är långsiktigt. Vi har på olika platser i Gusum och Valdemarsvik inlett en process som går ut på att först låta gräsytor växa upp ordentligt, för att sedan slås av och sedan ligga kvar över sommaren. På så vis kan pollinerarväxter spridas och bli fler, berättar Kristina Hörnqvist, arbetsledare på Valdemarsviks kommuns gatu-och fastighetskontor.

Under hösten tas gräset bort, blomfrön sätts och täcks med sand för att öka den biologiska mångfalden under kommande år. Arbetet med att skapa fler pollinerarytor tar lång tid innan blomningen vid dessa ytor tar fart ordentligt.