Nytt medborgarlöfte för ett tryggare Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun och Polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse som sträcker sig fram till 2025.

I slutet av 2022 undertecknade kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz (M), oppositionsråd Lars Beckman (S) och lokalpolisområdeschef Norrköping Peter Wahlberg ett nytt medborgarlöfte som börjar gälla vid årsskiftet 2023. Målet med det förnyade löftet, och den nya samverkansöverenskommelsen, är att med gemensamma krafter öka tryggheten i trafiken med fokus på problem kopplade till alkohol och narkotika.

– Det har alltid funnits en bred politisk enighet kring medborgarlöften i kommunen och det är ett viktigt verktyg i vårt brottsförebyggande arbete. Historiskt har det varit likartade problem vad gäller den uppfattade otryggheten som oftast är kopplade till narkotika och trafik. Att medborgarlöftet över denna period kombinerar dessa är positivt, säger Per Hollertz, Kommunstyrelsens ordförande.

Det finns idag ett djupgående samarbete kring brottsförebyggande åtgärder mellan Valdemarsviks kommun och områdespoliserna i Valdemarsvik och Söderköping.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Valdemarsviks kommun som är ledande i länet vad gäller samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). Att personer som stoppats för rattfylla eller drograttfylla erbjuds hjälp på plats ökar chanserna att vi inte ser återkommande problem från samma person. Den här typen av nära samarbeten är grunden för att vårt arbete ska ge effekt på både kort- och lång sikt, säger John Elljung, områdespolis.

I dialog med Valdemarsviksborna

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga. Utifrån invånare och medarbetares synpunkter, tillsammans med en lokal lägesbild har fokusområdet tagits fram.

– Vi arbetar alltid med flera olika verktyg och instrument i vår kartläggning av problematiken och en viktig pusselbit är dialogen med invånare runt om i kommunen. I våra samtal har vi märkt att just alkohol och narkotika i trafiken upplevs som ett återkommande problem, något vi även ser som en problembild i våra egna kartläggningar, säger Fredrik Törnborg, Trygghetssamordnare på Valdemarsviks kommun.

Satsningen på det nya medborgarlöftet sträcker sig fram till 2025, uppföljning av åtgärder och effekter kommer redovisas halvårsvis samt kommuniceras med invånarna i Valdemarsviks kommun.

Löftet i helhet

  • Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om kunskapsbaserat, långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Löftet utgår från en lokal problembild som medborgar- och medarbetardialoger bidragit till.
  • Problembilden visar att medborgare och medarbetare uppfattar problem kopplat till narkotika och trafikrelaterade problem. Främst upplevs problemen i Valdemarsviks centralort och i Gusum.

Polisen och Valdemarsviks kommun lovar att arbeta med de trafikrelaterade problemen som har koppling till droger genom att arbeta kunskapsbaserat med synlighet och åtgärder som motverkar problemen.

Med särskilt geografiskt fokus i Gusom och Valdemarsviks centrala delar.

Uppföljning av utförda åtgärder och effekter kommer genomföras och kommuniceras med medborgarna och medarbetarna i kommunen halvårsvis.

Undertecknat i Valdemarsvik 2022-12-19

Not: När medborgarlöftet skrevs under var Lars Beckman (S) kommunstyrelsens ordförande och Per Hollertz (M) oppositionsråd.