Minus 2019 blev plus 2020

Idag presenterar Valdemarsviks kommun det preliminära resultatet för 2020. Trots den stora utmaningen som pandemin medfört har det ekonomiska resultatet gått från ett stort minus 2019 till ett stort plus 2020.

– Året har präglats av stora ansträngningar under pandemin och det intensiva arbetet i organisationen för att nå budget i balans. Kommunen har lyckats hantera båda utmaningarna på ett mycket bra sätt, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande (S).

Preliminärt uppgår årets resultat till +16,7 miljoner kronor, en kraftig förbättring jämfört med 2019 då resultatet uppgick till -18,7 miljoner kronor. Utöver att kommunen fått mer generella statsbidrag med anledning av pandemin så har även kommunens verksamheter minskat sina egna kostnader med drygt 20 miljoner kronor jämfört med 2019, en tydlig effekt av det omfattande besparings- och effektiviseringsarbete som genomförts.

Verksamheterna har följt budget, med några undantag. Inom sektor samhällsbyggnad och kultur pågår en översyn för att förbättra resultatet under 2021.

– Besparingsarbetet har gett resultat, i minskade kostnader och i organisatoriska förändringar och effektiviseringar. Alla medarbetare har bidragit i detta viktiga arbete, och jag vill rikta ett stort tack till dem alla. Trots en pandemi som krävt otroligt mycket av den kommunala förvaltningen, har vi ändå kunnat leverera ett positivt resultat. Fortfarande återstår en del utmaningar under 2021, men nu vi har ett helt annat utgångsläge, säger Karl Öhlander, kommundirektör.