Kritik på teknik 2022

Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning i 95 kommuner om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Underösökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Liknande undersökningar har genomförts av SKR i kommunerna vart tredje år sedan 1992.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som invånarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Valdemarsviks kommuns resultat

Procent är andelen positivt inställda/nöjda i undersökningen

Kvaliteten på kranvattnet 96%
Information om sortering av avfall 90%
Information om var du ska lämna ditt farliga avfall 88%
Lämna avfall på kommunens återvinningscentral 86%
Hur det fungerar att lämna farligt avfall 85%
Hämtningen av hushållsavfall vid din bostad 84%
Information om vad som får spolas ner i avloppet 82%
Snöröjning och halkbekämpning 81%
Rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer 81%
Skötsel av parker 66%
Skötsel och lekredskap för barn 52%
Senaste kontakt med kommunen 50%
Standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) på gång- och cykelvägarna 41%
Standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator och vägar 21%

Ladda hem hela undersökningen här: Kritik på teknik 2022 (PDF)