Kommunens stöd till näringslivet

Krisledningsutskottets ordförande beslutade 2020.03.20 i enlighet med krisledningsutskottets inriktning att stödja företagen som starkt påverkas av Covid 19-pandemin genom nedanstående åtgärder. Åtgärderna ska tillämpas för tillstånds- och tillsynsärenden fr o m mars 2020 och omprövas regelbundet genom att pandemins utveckling följs.

Konsekvenserna av den nu pågående pandemin gällande coronaviruset Covid 19 är stora för många företag just nu. Många företag varslar om uppsägning av personal och pandemins verkningar på näringslivet är oerhört stora. Valdemarsviks kommun bedömer att det är angeläget att i dessa tider stödja företagen, speciellt de som nu drabbats hårdast, d v s handel, restauranger och cafeer. Turistföreningen vittnar om stora svårigheter för sina medlemsföretag och följdeffekter uppstår även i andra branscher. Det blir snöbollseffekter som riskerar att bli mycket stora under 2020.

Kommunens ansvar och rådighet gäller den myndighetsutövning som det åligger kommunen att utföra. Det är inom detta område som åtgärder vidtas för att underlätta för företagen. Det gäller hantering av tillsyn och tillståndsfrågor. Kommunen kan inte ge direkt stöd till företag.

Kommunen har också kontakter med lokala fastighetsägare och Valdemarsviks Sparbank gällande företagens situation. I den situation vi befinner oss är det angeläget att vi tillsammans med företagen hittar konstruktiva lösningar som underlättar ett svårt ekonomiskt läge.

 

Åtgärder:

  • Ge anstånd eller förlänga betalningstider på till exempel avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetala om ett ärende dras tillbaka.
  • Korta ner betalningstider till kommunens leverantörer.
  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

 Vi ska också:

  • ytterligare öka marknadsföring av våra ställplatser och campingmöjligheter
  • betona värdet av hemester
  • handla lokalt.
  • tillsammans med representanter för företagen fortsätta diskutera hur vi i övrigt kan samarbeta för att klara en ekonomiskt svår tid.

// Monika Hallberg, kommunchef

 Övriga hjälp regionalt och nationellt uppdateras kontinuerligt på denna sida: https://naringsliv.valdemarsvik.se/foretagsservice/