Inga anmärkningar efter IVO:s granskning

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har utfört en riktad tillsyn av våra verksamheter Särskilt boende och Hemtjänst. Tillsynen har omfattat bland annat frågor om skyddsmaterial och arbetsmiljö. IVO har efter inspektionen meddelat att ingen ytterligare granskning behövs.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utfört en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hemtjänst. Anledningen till denna inspektion är den pågående smittspridningen av Covid19 i Sverige och totalt genomförs 1 000 granskningar i landets kommuner.

Inga anmärkningar i Valdemarsvik

I Valdemarsvik har IVO inspekterat Särskilt boende och Hemtjänst. Granskningen har omfattat ett brett område, från skyddsmaterial, hur det hanteras och används, till rutiner, styrning och arbetsmiljöfrågor. IVO har nu meddelat att inspektionen inte föranleder någon ytterligare granskning av verksamheten. Inga anmärkningar har framförts.

– Beskedet från IVO är ett välkommet kvitto på att vi gör rätt. Samtidigt medför det inte att vi lutar oss tillbaka på något sätt i detta arbete. Vi följer utvecklingen och de riktlinjer vi fått till oss från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Regionens smittskydd. Parallellt med det är fortsatt arbetsmiljöfrågorna i fokus, samtidigt som vi fortsätter påminna alla invånare om vikten av att hålla i och hålla ut. Följ rekommendationerna, både för din egen skull, och för alla andras, säger Marie Schmid, chef för Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet.

Riktad tillsyn på uppdrag av Regeringen

Det är Regeringen som har gett IVO uppdraget att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott. Uppdraget till lVO är ett led i regeringens arbete med att begränsa de direkta negativa följdverkningarna av covid-19, men även att stärka kunskaps- och beredskapsläget inför framtiden.

– Alla i Sverige hjälps nu åt för att bekämpa pandemin, och tillsammans kommer vi att klara av detta. Samtidigt är det viktigt att dra lärdom av vad denna extraordinära situation innebär för vården och omsorgen, sa socialminister Lena Hallengren efter beslutet.