Granskning av detaljplan för del av Valdemarsvik 3:1

Granskning av detaljplan för del av Valdemarsvik 3:1

Miljö och byggnämnden har vid sitt möte den 2022-10-06 §123 beslutat att granskning ska hållas om rubricerad detaljplan. Planen antas med standardförfarande.

Planområdet är beläget i Valdemarsvik centrum. Området gränsar till Storgatan och Torggatan. Planförslaget innebär en korrigering av markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark i syfte att möjliggöra för befintlig restaurangverksamhet att förvärva del av Valdemarsvik 3:1 som idag används för uteservering. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter som lämnats under samrådet finns sammanfattade och bemötta i den samrådsredogörelse som är en del av planförslaget.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget
Granskningen pågår mellan 2022-10-17 och 2022-10-31.

Under granskningen kommer handlingarna finnas tillgängliga på följande platser:

• Valdemarsviks kommuns hemsida https://www.valdemarsvik.se/blog/detaljplan-for-valdemarsvik-31-del-av/ 

• Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik (Öppet för besök i reception: Helgfri måndag – fredag: 08:00 – 12:00 samt 13:00 – 15:00)