Förlikning i ”Miljöprojekt Valdemarsviken”

Tvisten mellan Valdemarsviks kommun och entreprenören DEC NV har nått en uppgörelse om förlikning. Tvisten har pågått sedan 2015 efter DEC NV:s krav på ersättning för tillkommande kostnader i entreprenaden motsvarande ca 56 miljoner.

Miljöprojektet genomfördes för att sanera hamnområdet i Valdemarsvik efter utsläpp som orsakats av den gamla läderindustrin. Valdemarsviks kommun påtog sig rollen som projektägare och huvudman för miljösaneringsprojektet eftersom ingen verksamhetsansvarig längre fanns efter läderfabrikens nedläggning. Ansökan om statligt bidrag för att genomföra den nödvändiga saneringen beviljades år 2007 av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Östergötland har därefter ansvarat för att förmedla bidraget.

– I arbetet med genomförandet av projektet liksom i den nu avslutade tvisten har kommunen och Länsstyrelsen Östergötland haft en kontinuerlig dialog, säger Erland Olauson, ordförande för styrgruppen i projektet.

– Uppgörelsen som träffats medför att budgeten på 307 miljoner för saneringsprojektet kommer att överskridas med ca 14 miljoner, ett belopp som Naturvårdsverket, genom Länsstyrelsen i Östergötland, också gett löfte om att utöka sitt tidigare bidrag med, säger Thomas Örnberg beställarombud i projektet.

Valdemarsviks kommuns insats i projektet är, som tidigare beslutats, att stå för en kostnad om totalt 15 miljoner. För kommunens del innebär förlikningen därmed inga extra kostnader.

Miljöprojektet i hamnen har gett Valdemarsviks kommun även andra positiva följdeffekter, bland annat strandförstärkningar i inre hamn, ett större djup i hamnbassängen, stabilisering av landområdet för upplaget på Grännäs, utbyte av sjöförlagda avloppsledningar till reningsverket samt en ny konstgräsplan på Grännäs.

– Förutom en minskad miljöpåverkan i Östersjön får vi nu fullt ut glädjas över de mervärden som projektet medfört genom den omdaning som redan genomförts i inre hamn. Dessutom kan vi nu intensifiera arbetet med utveckling av friluftsliv och campingverksamheten på Grännäs säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är nöjda med att parterna kommit överens och det är skönt att en långdragen domstolsprocess har förhindrats. Nu ser vi framåt säger Jonas Källming, avdelningschef miljö och natur på Länsstyrelsen Östergötland.