Fokus på utvecklingsarbete med Skolverket

Valdemarsviks kommun är en av elva kommuner i landet som inbjudits av Skolverket för att delta i ett stort utvecklingsarbete. Arbetet omfattar stora delar av sektorn men är mest riktat mot förskola och grundskola. Syftet är att öka måluppfyllelsen för alla elever.

– Samarbetet med Skolverket började i augusti 2020 och sträcker sig till och med juni 2023. Utvecklingsarbetet har fokus mot alla våra barn och elever och vi kallar samarbetet för delaktigt och tillgängligt lärande. Insatserna omfattar förskolan och skolan, alla barn och elever samt alla medarbetare, berättar Birgitta Modig, samordnare, och Angelika Johansson, samordnare och IKT-pedagog. Tillsammans har de ett övergripande ansvar för att utvecklingsarbetet genomförs.

Brett stöd

Förfrågan om att gå in i utvecklingsarbetet tillsammans med Skolverket kom under vårterminen 2020. Möjligheten presenterades för ansvariga politiker, sektorledning och rektorer, som alla stöttade idén om att delta. All personal har haft möjlighet att vara delaktiga genom en workshop för att ringa in de utvecklingsbehov som finns.

– Vi har identifierat fyra utvecklingsområden och prioriterat ett antal insatser inom varje område. Satsningen är långsiktig och ska bidra till att öka måluppfyllelsen för våra elever, berättar Birgitta.

Samarbetets namn är Delaktigt och tillgängligt lärande. Det handlar om att undervisningen skall vara anpassad – alla barn och elever ska ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och undervisningen ska vara tillgänglig på flera olika vis för att passaindividen.

– Vi har redan tagit ett stort steg inom delaktigt och tillgängligt lärande i och med digitaliseringen och införandet av Chromebooks till åk 4-9 men vi ser ett behov av att fortsätta vår utveckling, berättar Angelika.

Alla inkluderas

Det är de inringade behoven som styr vad insatserna ska innehålla och de handlar om att utveckla språket, läsning, likvärdighet och undervisningskvalitet som exempel.

– Läsning var redan ett prioriterat område på alla våra enheter innan samarbetet men nu kan vi utöka insatsen och inkludera all personal i och med de olika insatserna.  Genomslagskraften blir så mycket större när vi alla kan utbilda oss tillsammans. Karlstads universitet kommer leda oss i vår kompetensutveckling och vi får med flera efterfrågade delar som rör undervisningskvalitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och verktyg, berättar Angelika.

– Vi har startat upp flera av insatserna nu under hösten 2021 men några började redan i våras. En av insatserna handlar om att skapa bättre och mer likvärdiga skolbibliotek. Skolbibliotek och folkbibliotek har stor betydelse i vårt arbete för att främja språkutvecklingen, menar Birgitta.

– Vi har ett stort engagemang i våra verksamheter och många av insatserna är direkta svar utifrån vad personalen önskat för att kunna göra ett ännu bättre arbete. Det vi nu startat är bara början på ett långsiktigt arbete som kommer att gynna barn och elevers lärande och måluppfyllelse. Efter avslutat samarbete med Skolverket juni 2023 kommer vårt utvecklingsarbete fortsätta. Det avtar aldrig!, avslutar Birgitta och Angelika.