ELsmarta Östergötland

I det nya projektet  El-Smarta Östergötland tas ett övergripande tag kring elkraftsförsörjningsfrågan i Östergötland. Genom en grön omställning i näringslivet kan effekterna av Coronapandemin minska. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som i större grad agerar cirkulärt, energieffektiv och som effektoptimerar, elektrifierar och digitaliserar kommer att stå starkare.

Ökad  elektrifiering kräver att många aktörer samverkar då utbyggnad av elnät tar lång tid. Nätägare och kommuner behöver ha god kännedom om näringslivet utmaningar och kunna tillhanda hålla en så snabb och smidig process som möjligt med god framförhållning.

Region och Länsstyrelser bör kunna bidra med regionala perspektiv och samverkan över länsgränser då elnät inte är en regional fråga. Digitaliseringens möjligheter och hur ett mer elektrifierat transportsystem kan gynna näringslivet är andra viktiga frågor.

Just nu vill Linköping Science Park bjuda in industri och fastighetsägare till följande aktiviteter:

8/3 Beteendeförändringar. Kl 13-17
Vi har bjudit in Beteendelabbet som ska lära oss om nudging och digitala/innovativa bolag som ska presentera sina lösningar inom visualisering och gamification som verktyg att påverka till positivt beteende.

Länken kommer här

16/5 från kl 12:30 ”Prosumer”
Länken och detaljer kommer senare.