Detaljplan för del av Valdemarsvik 5:2 (Stationshuset), är utställt för samråd

Miljö- och byggnämnden har 2020-12-10 § 235 beslutat att förslaget till detaljplan för del av Valdemarsvik 5:2 ska ställas ut för samråd.

Förslaget till detaljplan är utställt för samråd under tiden 2020-12-21 – 2021-02-03.

Klicka på nedanstående länk för att få tillgång till planförslaget.

https://www.valdemarsvik.se/blog/2020/05/04/detaljplan-for-valdemarsvik-52-del-av-stationshuset/