Beslut om strandskyddsdispens upphävs delvis

Länsstyrelsen Östergötland upphäver delar av ett beviljande om dispens från strandskyddet i Valdemarsviks kommun. Beslutet påverkar den planerade byggnationen av lägenheter, stugor och en strandpromenad.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Östergötland, 2022-07-01:

I juni 2021 beviljade bygg- och miljönämnden i Valdemarsviks kommun en ansökan om dispens från strandskyddet för att bygga lägenheter och stugor för uthyrning och en strandpromenad i anslutning till Gryts Varv och Marina vid Hummelviksfjärden.

Området är sedan 2013 detaljplanelagt och åtgärderna är en del i genomförandet av detaljplanen. Länsstyrelsen har tidigare godkänt detaljplanen, men påpekat att det är viktigt att området utformas med stor hänsyn till miljöns och friluftslivets intressen.

Efter nämndens beslut tog Länsstyrelsen upp ärendet för överprövning i syfte att avgöra om det var riktigt att bevilja dispens. Efter en grundlig utredning har Länsstyrelsen kommit fram till att det inte finns skäl att göra avsteg från strandskyddet. Nämndens beslut upphävs i stora delar, men två nya byggnader och en kortare strandpromenad på land godkänns.

– Länsstyrelsen har prövat åtgärderna mot de dispensgrunder som finns i miljöbalken och har kommit fram till att det saknas skäl för dispens. Kommunen har inte tagit tillräcklig hänsyn till friluftslivets intressen i området. Det har inte heller tagits fram några alternativa utformningar, vilket är en förutsättning för att strandskyddsdispens ska kunna övervägas i sådana här situationer, säger Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsens beslut innebär att inte alla av de cirka 80 planerade lägenheterna får byggas och att en nästan 400 meter lång flytande strandpromenad inte kan byggas. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.