Beslut om inköpsstopp vid kommunstyrelsens sammanträde 15 april

Den ekonomiska prognosen från februari visar ett underskott på 24,5 miljoner kronor för 2024. Med bakgrund av det ekonomiska läget är det nödvändigt att agera för att bryta den ökande kostnadsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Detta är nödvändigt fram till dess att pågående besparingsåtgärder börjar visa resultat och ekonomin är i balans.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april kommer det föreslås inköpsstopp och betydande återhållsamhet vad gäller ekonomiska utgifter inom hela organisationen. Det innebär att endast nödvändiga inköp för att bibehålla den grundläggande verksamheten tillåts, vilket även inkluderar investeringar.

–Trots de åtgärder som gjorts och det besparingsarbete som påbörjats måste vi ytterligare bromsa kostnadsutvecklingen. Det är ett allvarligt ekonomiskt läge, därför föreslår vi ett inköpsstopp som kommer att gälla från och med 15 april, berättar Per Hollertz (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under denna period kommer organisationen intensifiera arbetet med att förbättra inköpsorganisationen, följsamheten till avtal, ekonomisk styrning samt hanteringen av övertid och vikariebehov för att minska kostnaderna. Andra exempel på kostnader som inkluderas är konsultarvoden, inhyrd personal, reseutgifter, investeringar, övertidskostnader, materialinköp med mera.

Kommundirektören har fått i uppdrag att redovisa genomförda åtgärder och dess effekt under första uppföljningsperioden som sträcker sig från den 1 april till den 30 juni 2024. Uppföljning kommer att göras vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september.

–Vi har tagit beslut i förvaltningen att se över bland annat personalplaneringen. Vi ser i våra uppföljningar att både vikarie- och övertidskostnaderna är mycket höga. Vi kommer från och men nu vara mycket restriktiva vad gäller exempelvis övertidsarbete vilket innefattar att vi måste bli bättre på schemaläggning och planering i alla våra verksamheter, säger Kristina Lohman, kommundirektör.