500 dagar med ny politisk majoritet

Majoriteten från vänster, Per Hanö (S), Annelie Noort (KD), Per Hollertz (M), Stefan Kemle (LpO)

De senaste 500 dagarna har den nya politiska majoriteten, och Valdemarsviks kommuns organisation, stått inför en rad utmaningar. Särskilt inom den ekonomiska sfären. Lokalt och globalt har ekonomin spelat en avgörande roll och tvingat oss att tänka nytt för att möta dessa prövningar. Krisen har således agerat som en katalysator för utveckling och nödvändiga förändringar inom den kommunala verksamheten.

Trots att mycket av detta arbete sker bakom kulisserna, har majoriteten tillsammans med förvaltningarna aktivt arbetat för att skapa nya förutsättningar.

Nedan följer ett axplock av vad som hänt de senaste 500 dagarna:

 • Översyn av fastighetsbeståndet: En detaljerad granskning av kommunens fastigheter för att identifiera eventuella behov av underhåll eller avyttringar.
 • Initierat översyn av lokalbanken: En genomgång av kommunens lokalbank för att säkerställa en effektiv hantering av kommunens finansiella resurser och ytor.
 • Exploateringsmöjligheter Sörbyområdet i Ringarum: Initierat möjligheter för att utveckla området för framtida byggnation.
 • Genomlysningen av Stöd och Omsorg: På grund av underbudgetering 2023 beslutades om ett budgetramtillskott om 15 mkr inför 2024 till sektorn.
 • Genomlysning av ekonomin: En noggrann genomlysning av kommunens ekonomi för att identifiera eventuell ineffektivitet eller områden för förbättring och besparingar.
 • Genomlysning av Arena arbetsmarknad: En översyn av verksamheten för att få till en effektivare organisation och ekonomiskt hållbar verksamhet.
 • Genomlysning av skolan: En noggrann utvärdering av skolan för att identifiera områden där förbättringar kan göras för elevernas bästa och skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet.
 • Ny kommundirektör med ett tydligt förändringsmandat: Arbeta fram en ny förvaltningsorganisation för ökad effektivitet och samverkan.
 • Ny kommunledningsgrupp: Nya verksamhetschefer och nya arbetssätt som skapar handlingskraft och förutsättningar i förändrings- och effektiviseringsarbetet.
 • Förbättring i näringslivsrankingar: Framgångsrik arbete inom organisationen har lett till en förbättring av kommunens ranking i näringslivsrelaterade undersökningar och jämförelser. Bland annat den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv och Insikt som Sveriges kommuner och Regioner genomför där vi skattas högt på bland annat myndighetskontakter.
 • Ökad dialog med näringslivet: Aktivt arbete för att främja samarbetet mellan kommunen och näringslivet för att stimulera ekonomisk tillväxt och utveckling.
 • Mossebo: Beslut för att förbättra infrastruktur i Mossebo-området.
 • Avsiktsförklaring Norra hamnen med privat entreprenör: Undertecknad avsiktsförklaring med privat aktör för utveckling av Norra kajen.
 • Påbörjat arbetet med nytt platsvarumärke: Initiering av projekt för att utveckla kommunens varumärke och identitet.
 • Påbörjat arbetet med ny skolorganisation: Initiering av förändringar i skolans organisation.
 • Dikning av Vammar och resning av Vammarsmålaån: Miljöåtgärder för att förbättra vattenhanteringen i området.
 • Planering för avvattning på Mosseboområdet: Förberedelser för att hantera översvämningsrisker i Mosseboområdet genom bättre avvattning.
 • Satsning på uthyrning av lokaler i Sjöhuset: Initiativ för att öka uthyrning av kommunens lokaler och främja lokal företagsverksamhet.
 • Undertecknat samverkansavtal för nytt vårdcentrum: Enighet om samarbete för att utveckla och driva ett nytt vårdcentrum i kommunen.
 • Branden i Ringarum: Hösten 2023 inträffade en tragisk brand i Ringarum. En stor krishanteringsinsats påbörjades där flera av kommunens förvaltningar och personal var inblandade. Vi vill även tacka för gott samarbete med Räddningstjänsten och Svenska Kyrkan.
 • Uppstart av Bojen i nya lokaler: Öppenvården Bojen flyttade till nya lokaler i Funkishuset för att förbättra tillgängligheten till öppenvårdstjänster inom missbruksproblematik.
 • Implementering av Allbry – En komplett elevhälsoplattform för skolan och elevhälsan: Införande av en ny digital plattform för att förbättra hanteringen av elevhälsan i skolorna.
 • Påbörjat översyn av kommunens bilpark: Granskning av kommunens fordonsflotta för att effektivisera användningen och minska miljöpåverkan.
 • Nybyggnation av korttidsboende inom LSS: 2023 påbörjades rivningen av den gamla matsalen vid Loviseberg, vilket markerade det första steget mot ett modernt och bättre anpassat korttidsboende enligt LSS. En verksamhet som syftar till avlastning för föräldrar och/eller miljöombyte samt rekreation för den enskilde som har insatsen.
 • Beslut om fastighetsnära insamling med fyr-fackssystem: Införande av nytt system för avfallshantering inför 2027 när den nya lagen om fastighetsnära insamling träder i kraft.
 • Fallingberg vattenreningsverk: Påbörjat arbetet med att ta fram åtgärder för att hantera, och lösa problem relaterade till framtida vattenförsörjning.

Vi vill även passa på att tacka er som kom och delade med sig av tankar, idéer och åsikter på öppet hus i Strömsvik under onsdagseftermiddagen.