Detaljplan för Valdemarsvik 5:2 del av (Stationshuset)

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Valdemarsvik 5:2 (Stationshuset). Planområdet är beläget är beläget i Valdemarsvik centrum och utgörs av det gamla stationsområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning och försäljning av del av fastigheten Valdemarsvik 5:2. Vidare är syftet att den nya fastigheten ska kunna användas för ändamålen bostad, handel och kontor. Åtgärder och genomföranden som vidtas bör undvika förvanskning av områdets kulturhistoriska värde.

Kommunstyrelsen har 2021-06-14 § 79 beslutat att förslaget till detaljplan för del av Valdemarsvik 5:2 ska ut för granskning

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning under tiden 2021-07-12 – 2021-08-29

Granskningshandlingarna finns tillgängliga uppe till höger.

Status i planarbetet: Planen bearbetas utifrån inkomna synpunkter.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur