Detaljplan för Valdemarsvik 5:2 del av (Stationshuset)

För fastigheten Valdemarsvik 5:2 del av har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan med ändamålen bostad, handel och kontor. (2020-02-27 MBN § 33)

Status i planarbetet:

Planarbetet är i en inledningsfas.