Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplats

Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning. Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.

Varför införs den tillfälliga lagen nu?

Trängsel är en avgörande faktor för smittspridningen och serveringsställen som till exempel kaféer och restauranger är därför platser med hög risk. Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer, HSLF-FS 2020:9, har inte reglerat tillsynen och åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt. Den nya lagen ska skärpa och effektivisera tillsynen av främst trängsel på dessa ställen. Den ger också tillsynsmyndigheten (kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd) fler sanktionsmöjligheter än vad som är möjligt enligt föreskriften.

Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

 • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
 • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
 • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
 • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
 • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
 • Tillsynen ska bli mer effektiv.
 • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Vanliga frågor och svar

Innebär den nya lagen någon skillnad jämfört med tidigare föreskrifter?

Inte för den som driver serveringsverksamhet. Folkhälsomyndighetens föreskrift (HLSF-FS 2020:9) till restauranger har gällt sedan i mars och serveringsställen ska redan ha vidtagit åtgärder för att förhindra trängsel (läs mer under rubriken ”För dig som driver ett serveringsställe”). Men lagen tar nu sikte på serveringsställen, ett bredare begrepp (se nästa fråga om vilka ställen som omfattas av lagen). Den stora skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tillsynen och som utöver smittskyddsläkaren har befogenhet att tillfälligt stänga ned en verksamhet i de fall brister uppmärksammas eller besluta om att åtgärder måste tas.

Vilka serveringsställen omfattas av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vilka ytor på serveringsstället omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande (proposition 2003/04:65 sidan 28). Lagen gäller även uteserveringar.

Vem ansvarar för kön till ett serveringsställe?

Ansvaret för att förhindra trängsel vid entréer ligger hos den som driver serveringsstället förutsatt att denne äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. Eftersom trängsel måste undvikas behöver förebyggande åtgärder tas även vid entréer. Om det blir kö ska gästerna kunna stå med avstånd mellan sig. Ett sätt att undvika trängsel i köer kan vara att märka upp på golvet hur långt ifrån varandra gästerna ska stå, eller att begränsa gästantalet på serveringsstället.

Gäller lagen vid servering till slutna sällskap?

Serveringsställen som normalt bedriver verksamhet till allmänheten omfattas även vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap (proposition 2019/20:172 sidan 17) samt när en del av serveringsstället är uthyrt till ett slutet sällskap medan stället i övrigt är öppet till allmänheten.

Vad händer om ett serveringsställe inte följer lagen?

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen och kan besluta om förbud och förelägganden i de fall lagen inte följs. Ett föreläggande, som kan förenas med vite, innebär att verksamheten måste åtgärda något inom en viss tid. Till exempel ta bort vissa stolar och bord, uppdatera rutiner, informera gäster tydligare eller liknande. Kommunen kan även förbjuda serveringsstället att tillfälligt fortsätta sin verksamhet tills dess att nödvändiga åtgärder vidtagits för att förhindra trängsel.

Omfattas serveringsställen av 50-personers regeln?

Regeringen har beslutat om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte längre får hållas. Restauranger och övriga serveringsställen omfattas normalt inte av denna bestämmelse, däremot gäller denna bestämmelse vid dans som är en offentlig tillställning. Det innebär att det inte får finnas fler än 50 personer på ett dansgolv, men det får finnas fler personer i övriga utrymmen på restaurangen. Regeln om max 50 personer gällen även konserter och liknande.

Om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar på polisens webbplats

Hur bör kommunen planera sin tillsyn?

Kommunens tillsynsansvar bör begränsas till de verksamheter där risken för smittspridning bedöms som störst. Lagen gäller under en tillfällig period och har kommit till mot bakgrund av extraordinära omständigheter som hotar människors liv och hälsa. Det finns inget krav på att samtliga serveringsställen i kommunen måste besökas, utan kommunerna behöver prioritera sin tillsyn på verksamheter där risk för trängsel är som störst. Riskfaktorer kan till exempel vara

 • restauranger med serveringstillstånd där trängsel kan uppstå sena kvällar och helger
 • berusade gäster som kan antas vara mindre benägna att hålla avstånd till varandra
 • populära turistmål, campingplatser, vägkrogar och liknande som får många besökare från olika delar av landet under semestertider.

Vad gäller för trängsel på andra platser exempelvis stränder, butiker, bussar?

Den tillfälliga lag som ger kommuner möjlighet att utöva tillsyn och besluta om åtgärder vid trängsel på serveringsställen gäller enbart på serveringsställen. Länsstyrelserna ska ge råd, stöd och vägledning till kommunerna i detta arbete. För trängsel på annan plats gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om allas ansvar att se till att trängsel inte uppstår.

Föreskrifter om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten

Varken kommunerna, länsstyrelserna eller någon annan aktör har för närvarande något tillsynsansvar gällande risk för smittspridning på grund av trängsel på badstränder, bassängbad, gator och torg, butiker, bussar etc. Här gäller den enskildes ansvar.

Länsstyrelserna har dock ett uppdrag att ta in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs. Frågor gällande efterlevnadsuppdraget kan skickas till samverkan.skane@lansstyrelsen.se

Får kommunen ta fotografier vid tillsynsbesöken?

Att ta fotografier vid tillsynen kan vara en metod för att dokumentera exempelvis trängsel. Foton på personer som går att identifiera innehåller personuppgifter. I propositionen till lagen anges att behandling av personuppgifter kommer att behöva ske när kommunen dokumenterar sin tillsyn samt att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunen i rollen som personuppgiftsansvarig som ska säkerställa att gällande dataskyddsregler följs. Det kan vara lämpligt att undvika att fotografera besökare på nära avstånd samt att kommunen i efterhand redigerar bilderna så att foton på eventuella besökare inte går att identifiera.

Ska kommunen ta ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ner gällande trängsel på serveringsställen?

Verksamhetsutövarna ska inte debiteras för den tillsyn som utövas gällande trängsel på serveringsställen. Staten går in och finansierar denna tillsyn. Pengarna till kommunerna utbetalas av Kammarkollegiet vid ett tillfälle efter rekvisition. Rekvisitionen ska ske till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. Utbetalningen utförs sedan till samtliga kommuner under oktober månad.

Regeringsbeslut gällande utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Länsstyrelsens FAQ kommer att anpassas i takt med Folkhälsomyndighetens nya direktiv. Vill du tipsa om frågor att lägga till i FAQ:n kan du maila smittskydd.servering.stockholm@lansstyrelsen.se

För dig som driver ett serveringsställe eller möter näringsidkare i ditt arbete

Regeringen har bedömt att vi ska kunna ha ett öppet samhälle om alla tar gemensamt ansvar och lever efter de föreskrifter som tagits fram från myndigheterna. Då kan vi också gå på restaurang, kafé och serveringar på ett säkert sätt och därmed stödja en hårt utsatt bransch. Detta måste ske med stort ansvar och är villkorat med följande:

 • att man fortsätter att hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap)
 • att alla håller en god handhygien
 • att man stannar hemma om man har symptom
 • att den som driver serveringsställen har tydlig information till gästerna (och personalen) om hur man går ut och äter och dricker på ett ansvarsfullt sätt.

Med den tillfälliga lagen om tillsyn på serveringsställen, som gäller från den 1 juli till 31 december 2020, ges kommunerna fler verktyg för att göra tillsynen mer effektiv.

Syftet är att hindra trängsel och minska smittspridningen. Här har vi samlat information som kan vara till stöd både för dig som driver ett serveringsställe och för dig som arbetar i kommunen och möter näringsidkare.

Andra myndigheter och organisationer har också tagit fram användbar och tydlig information.

Visitas arbete under coronakrisen och Safe to visit

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Regler för restauranger, barer och caféer hos SKR, Sveriges kommuner och regioner

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig på Myndigheten för samhällsberedskaps webbplats

Krisinformation

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

 1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.
 1. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.
 2. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 3. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av
 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.
 1. Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vad innebär det att hålla avstånd?

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Ett förtydligande från det tidigare begreppet ”armlängds avstånd”. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar

Föreskrift om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten

Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Det är viktigt att den som driver serveringsstället har skapat förutsättningar i lokalen för gästerna att hålla det rekommenderade avståndet. Kommunen är ansvarig för tillsynen enligt lagen och får göra sin egen bedömning om vilka ställen som har en risk för trängsel och hur respektive serveringsställe lever upp till dessa krav.

Räcker det med skriftlig information till gästerna?

Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter. Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna.

Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram. Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.