Ämtö

Ämtö naturrservat ägs och förvaltas av Valdemarsviks kommun. Dubbelön Ämtö/Väggö är en av de största öarna i Gryts skärgård. På Ämtö finns en liten stugby med tolv uthyrningsstugor. Här finns bastu och en liten kiosk som är öppen under högsäsong.

Nästan 50 personer var bofasta på Ämtö i slutet av 1800-talet och skolan fungerade fram till år 1951. Odlingsmarken på Ämtö omfattade som mest 55 hektar och var efter skärgårdsförhållanden mätt, ett stort lantbruk. Idag är stora delar av Ämtö naturreservat.

200 liter mjölk om dagen

När man promenerar runt på ön syns hur splittrade och små åkerlapparna var. Den leriga jorden gav dock goda skördar och produktionen var inriktad på djurskötsel och mjölkkor. Varje dag förädlades cirka 200 liter mjölk till smör eftersom den inte kunde fraktas färsk till konsumenterna.

På Väggös södra del finns långsträckta ekhagar som slingrar sig fram mellan unga tallplanteringar och gamla åkrar. Hagarna och delar av de gamla odlingsmarkerna betas av nötkreatur än idag.

Öar som vuxit samman

Området som kallas Mossen har tidigare varit åker men är numera försumpad. Längs Håsköströmmen i öster finns ett mycket värdefullt skogsbete. Norra spetsen på Ämtö, Ekö, ingår också i reservatet vars olika delar nås via stigar och vägar.

Det finns gott om älg och rådjur på Ämtö. Söderut längs Evik och Håsköströmmen finns ekdominerad blandskog som tidigare har betats.

På västsidan innanför viken Norrsund fanns sundet som tidigare skiljde Ämtö i väster från Hornön. Hornön, eller Hornö enligt nya kartor, har i sin tur troligen varit skild från Väggö i norr av ett sund.

Ämtö