Tillstånd- och anmälningsplikt

Vissa verksamheter bedöms vara av sådan art att de måste anmälas till kommunen innan man påbörjar dem. Detta för att kommunen skall vara medveten om att de existerar så att tillsyn kan bedrivas. Tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter genomförs med jämna mellanrum för att säkerställa att lagen följs och att risken för olägenhet för människors hälsa minimeras.

Anmälan/ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den  verksamheten. Uppgifter som bör finnas kan till exempel vara en beskrivning av verksamheten, ritning över lokaler och uppgifter om ventilationen i lokalerna.

Information om din verksamhet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt inom miljö- och hälsoskydd finns i;

  1. Miljöprövningsförordning (2013:251) för miljöfarliga verksamheter,
  2. 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
  3. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.