Gödselhantering

Övergödning är ett miljöproblem som uppkommer när det i mark och vatten blir ett överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve. Näringsläckage från lantbruk, avloppsreningsverk och till viss del även enskilda avlopp är områden som har en påverkan på omnämnda miljöproblem. Konsekvenserna av övergödning är igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomningar i sjöar och kustvatten samt syrgasbrist i bottnar. På sikt leder detta till en minskning av den biologiska mångfalden.

Alla lantbruk i Söderköpings kommun finns inom nitratkänsligt område och det betyder att det i Söderköping därför gäller vissa regler som inte behöver vara aktuella för andra delar i Sverige.