Miljökontoret

Miljökontorets syfte är att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Miljökontoret ser bland annat till att lagar och regler i livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen och tobakslagen följs.