Förorening i mark, vatten eller byggnad

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Genom tiderna kan det bedrivits många olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten har bedrivits i. Markområden kan också vara utfyllda med fyllnadsmassor av jord, rivningsavfall och muddermassor som kan innehålla föroreningar.

Finns det asfaltbeläggning ska du vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Vid den tidigare gastillverkningen bildas tjära som restprodukt och tjäran användes som bindemedel i asfalt fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt innehåller höga halter polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande.

PCB i utvändiga fogar kan förorena mark intill byggnaden. Här kan du läsa mer om vad som gäller för fogmassor med PCB samt fastighetsägarens ansvar för inventering och sanering.