Folkhälsoarbete

Valdemarsviks kommun strävar efter en god och jämlik hälsa för alla som bor och verkar inom kommunen. Med goda och kreativa livsmiljöer som lockar till en aktiv livsstil och hälsomedvetna levnadsvanor utvecklas folkhälsan positivt.

Sedan 2017 har Valdemarsviks kommun en folkhälsoutvecklare med uppdraget att samordna och utveckla det lokala folkhälsoarbetet i samverkan med den lokala vårdcentralen, och övriga civilsamhället.

Prioriterade folkhälsoområden

Under 2018 togs en Folkhälsostrategi fram, innehållandes fem fokusområden som ska prioriteras mellan 2018-2022:

  • Psykisk ohälsa och suicid
  • Kost, kultur och fysisk aktivitet
  • Alkohol, narkotika och tobak
  • Trygghet
  • Föräldraskapsstöd

Varje år tas en utvecklingsplan fram vilken innehåller en åtgärder och utvecklingsinsatser för att uppnå målen i Folkhälsostrategin. Kommunens ledningsgrupp utgör, tillsammans med vårdcentralschefen, styrgrupp för arbetet. En tvärsektoriell utvecklingsgrupp är tillsatt med uppdraget att implementera och genomföra utvecklingsplanen i en samverkan mellan kommun, vårdcentral och övriga civilsamhället.