Överförmyndare

Överförmyndare

Överförmyndare
I varje kommun skall det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns arbete. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Överförmyndarens uppgifter får inte läggas på någon annan nämnd inom kommunen. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut överförmyndaren fattar kan överklaga hos tingsrätten. I Valdemarsviks kommun finns en överförmyndare samt dennes ersättare.

Mål

Kommunövergripande
•Överförmyndarens tillsyn skall utifrån lagens föreskrifter tillgodose kommuninnevånarnas behov av rättssäkerhet och god service.

Övriga mål
•Överförmyndarens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för de personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller i visa fall sörja för sin person.
•Gode män och förvaltare ska garanteras nödvändig utbildning och information kring frågor som rör deras verksamhet.
•Förmyndare ska garanteras nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar.

Överförmyndarens tillsyn

Överförmyndarens tillsyn omfattar:
•Tillsyn av förmyndarskaps- och föräldraförvaltning med undantag för särskild förvaltning.
•God man för myndiga – detta gäller människor som av olika skäl inte kan tillvarata sina intressen. Huvudmannen behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
•Förvaltare – liknar godmanskap men huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättsliga handlingsförmåga. Får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.
•God man för ensamkommande barn.
Lag (2005:429) om ensamkommande barn. Gode mannen träder i vårdnadshavares och förmyndares ställe.
Förmynderskap
Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltning av barns egendom. Om barnets båda föräldrar är vårdnadshavare är de också förmyndare. De utövar därmed förmynderskapet gemensamt och måste vara överens om förvaltningen av barnets egendom.

Vem kan ansöka om god man?
Ansökan om godman kan göras av personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndaren. Anmälan om behov av god man kan göras av tex personal vid sjuk- eller vårdinrättning.

Samtycke
Ansökan om god man grundas på samtycke av huvudmannen. Det innebär bl a att denne skriftligen skall godkänna den gode man som utses. Närmast anhöriga skall beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.

Läkarintyg
Om huvudmannen p g a sjukdom inte kan höras eller ge sitt samtycke fordras läkarintyg som styrker behovet av god man.

Vad skall ansökan innehålla?
Personuppgifter.
Personbevis, sk familjebevis.
Skäl till varför godmanskap bör anordnas.
Omfattningen av godmanskapet: bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person.
Namnunderskrift.
När en namngiven person föreslås som god man skall denne skriftligen bekräfta sitt åtagande.

Vart skickas ansökan?
Överförmyndaren
Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Vem anordnar godmanskap?
Tingsrätten beslutar om godmanskap och förordnar samtidigt en god man.
Vid byte av god man fattar överförmyndaren beslut.

Gode mannens skyldigheter
En god mans uppgift är att vara ställföreträdare för sin huvudman, huvudsakligen i rättsliga och ekonomiska frågor. Gode mannen skall också vid behov se till att huvudmannen får den vård och omsorg han/hon behöver. Gode mannen skall se till att huvudmannens ekonomi handhas på bästa sätt genom trygg placering av tillgångar och att dennes pengar används ”till huvudmannens bästa”.
Senast sista februari året efter förvaltningsåret inges årsräkning till överförmyndaren för granskning.

Gode mannens arvode
Överförmyndaren beslutar om huvudmannen eller kommunen skall betala arvodet. Beslutet beror bl a på huvudmannens betalningsförmåga.

Förvaltare
För förvaltare gäller i stort sett samma regler som för god man. En viktig skillnad är att det inte alltid krävs huvudmannens samtycke för förvaltningsåtgärder.

RGMF Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
RGMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.

Ensamkommande barn
God man utses av överförmyndaren efter ansökan från Migrationsverket.
Gode mannen skall i vårdnadshavare och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Om barnet får permanent uppehållstillstånd, skall tingsrätten i stället besluta om särskild förordnad vårdnadshavare.

Vart vänder man sig?
Överförmyndaren
Kommunhuset, Strömsvik

Postadress:
Överförmyndaren
Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik