Överförmyndare

I varje kommun skall det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns arbete. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Överförmyndarens uppgifter får inte läggas på någon annan nämnd inom kommunen. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut överförmyndaren fattar kan överklaga hos tingsrätten. I Valdemarsviks kommun finns en överförmyndare samt dennes ersättare.

Mål

Kommunövergripande
Överförmyndarens tillsyn skall utifrån lagens föreskrifter tillgodose kommuninnevånarnas behov av rättssäkerhet och god service.

Övriga mål

  • Överförmyndarens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för de personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller i visa fall sörja för sin person.
  • Gode män och förvaltare ska garanteras nödvändig utbildning och information kring frågor som rör deras verksamhet.
  • Förmyndare ska garanteras nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar.

Överförmyndarens tillsyn

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

  • Tillsyn av förmyndarskaps- och föräldraförvaltning med undantag för särskild förvaltning.
  • God man för myndiga – detta gäller människor som av olika skäl inte kan tillvarata sina intressen. Huvudmannen behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
  • Förvaltare – liknar godmanskap men huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättsliga handlingsförmåga. Får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.
  • God man för ensamkommande barn. Lag (2005:429) om ensamkommande barn. Gode mannen träder i vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Länkar

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
Riksförbundet Gode Män och Förvaltare