Nyheter

Detaljplan för Kättilö 1:34 del av m.fl.

Detaljplan för del av fastigheten Kättilö 1:34 m.fl. Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Planområdet är beläget på Kättilö. Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse och i skärgårdslandskapet. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande […]

Detaljplan för Sörby 6:4, Ringarum

Förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4 m.fl. Planområdet är beläget centralt i Ringarums samhälle, precis sydväst om bebyggelsen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål. Planområdet kan komma att innehålla ett 10-tal […]

Detaljplan för Ämtö 4:19 Stugby

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19 (stugby), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19. Planområdet är beläget på Ämtö i Gryts skärgård. Arealen är ca 150 000 kvm. Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga stugbyn på Ämtö. […]

Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

För fastigheten Gryts Prästgård 1:38 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsplanering & kultur

Detaljplan för Fredriksnäs 1:1

Förslag till detaljplan för fastigheten Fredriksnäs 1:1, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Fredriksnäs 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utvidgning av marinan på fastigheten Fredriksnäs 1:1, med fler båthallar, bryggor och dylikt. Fastigheten är i nuläget inte detaljplanelagd men används redan som […]

Miljöbilens tidtabell lördagen den 11 maj

Gryt, återvinningsstationen ………………………………… 09.00 – 09.30 Valdemarsvik, Kolplan ……………………………………….  10.15 – 11.00 Skeppsgården,fd affären …………………..……………….  11.30 – 12.00 Västertryserum,fd Nyborgs handel ……………………  13.00 – 13.20 Gusum, ICA   …………………………………..………….……….  13.40 – 14.10 Ringarum, Matöppet …………………………………………  14.20 – 14.50 Tiderna gäller med reservation för viss förskjutning. Till miljöbilen kan lämnas mindre mängder farligt avfall från hushållet. Miljöbilen tar […]

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner, räddningstjänst och Polismyndigheten fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. Sedan i måndags pågår en omfattande skogsbrand utanför Tjällmo i Motala kommun. För att minska risken för fler bränder i skog […]

Ingen mer oljesanering behövs vid Flatvarp efter vintern

Under sista veckan i mars 2019 gjordes en efterkontroll av oljesaneringen vid Flatvarp utanför Loftahammar. Området drabbades i juli 2018 av ett oljeutsläpp då fartyget Makassar Highway gick på grund strax utanför kusten. Olyckan ledde till ett omfattande saneringsarbete under augusti och september. Under efterkontrollen konstaterades det att saneringen som utfördes sommaren 2018 var tillräcklig […]

Åk buss i Valdemarsviks tätort – från 7 februari

Den 7 februari 2019 startar ”Servicetrafik i Valdemarsvik”, som kör i Valdemarsviks tätort varje helgfri torsdag. Servicetrafik är ett försök som kommer att pågå till och med den sista december 2019 för att sedan utvärderas. Servicetrafiken hämtar dig hemma och kör dig till Centrum, Vammarhöjden eller Vammar köpcentrum. Linjen går mellan kl 9:00-12:30 samt kl 16:00-20:00. […]

Begränsad tillgänglighet till kaj vid Fyruddens hamn samt Odalkajen i Valdemarsviken

I samband med EU-projektet Smart Marina har bärigheten av kajen vid Fyrudden och Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Undersökningen har visat att kajerna av säkerhetsskäl inte bör belastas av tung trafik. Därför blir tillgängligheten till båda kajerna begränsad under det fortsatta undersökningsarbetet. I Fyruddens hamn tillåts endast transporter med personbil och lätt lastbil på kajen. Båtar […]