Buller

Buller påverkar vår hälsa och möjlighet till en god livskvalitet. Störningar under sömn och vila, ökad stress och försämrad koncentrationsförmåga kan orsakas av buller. Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och känslighet vilket kan variera från person till person. Miljökontoret handlägger klagomål på buller och kan ställa krav på den eller det som orsakar buller.

Buller kan delas upp efter vilken källa som orsakar det. Buller kan vara störande ljud både inomhus och utomhus. Det kan komma från olika trafikslag, fläktar, restauranger och andra verksamheter. Buller kan också komma från till exempel grannar, och tvättstuga.

De negativa effekterna kan vara att det blir svårt att uppfatta tal, och svårt att vila och sova. Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.

När miljökontoret bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår vi i första hand från gällande riktvärden. Miljökontoret gör även en bedömning av vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning och en viss grad av buller kan vara störande, men det får ändå anses vara acceptabelt.

  1. Om du är störd av buller ska du först vända dig till den som är ansvarig för det som orsakar buller.
  2. Om du inte får gehör kan du vända dig till miljökontoret, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.
  3. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.