Utvecklingsprojekt: Ringgården

Här kan du läsa mer om det nya vård- och omsorgsboendet Ringgården.

Om projektet

I boendeutredningen som genomfördes 2015/2016 framkom att vård- och omsorgsboendet Ringgården i Ringarum är i behov av renovering och eventuell tillbyggnad för att bli ett modernt och anpassat vård- och omsorgsboende för framtida behov. Boendeutredningen kan du ta del av här.

Målbild

 • Det framtida Ringgården ska bestå av 30 lägenheter – moderna, anpassade och tillgängliga för äldre.
 • Ringgården ska leva upp till de krav som finns gällande tillgänglighet och arbetsmiljö.
 • Enheternas matsalar byggs ut
 • Befintligt tillagningskök och mottagningsköken byggs om
 • Alla hygienrum byggs om för att klara tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav
 • Balkonger och uteplatser glasas in
 • Samvarorum och bad/välmåenderum skapas
 • Nya ytskikt i alla utrymmen
 • Reservkraft för el och värme installeras
 • En stimulerande och trygg utemiljö skapas

Det kommer att finnas förutsättningar för användande av modern teknik som bidrar till ökad trygghet, personlig säkerhet och aktivitet. Teknik som underlättar för boende att kommunicera, vara delaktiga och leva ett så självständigt liv som möjligt. Teknik som också underlättar kommunikation och dokumentation för medarbetarna.

 • Kommunstyrelsen har beslutat efter intressefrågan att tilldela Riksbyggen uppdraget kring utveckling av vård- och omsorgsboendet Ringgården i nära samarbete med kommunen.
 • Samarbetsavtal har tecknats för att skapa förutsättningar för att fastigheten ska kunna övertas av en kooperativ hyresrättsförening som ska driva hela ombyggnadsprocessen vidare.
 • För uppdraget bildades en projektorganisation som arbetat fram förslag på ett anpassat boende för äldre, anpassade lokaler för hemtjänst- och hemsjukvård samt ändamålsenligt tillagningskök för tillverkning och leverans av mat.
 • Sedan februari 2018 har Riksbyggen och Valdemarsviks kommun i projektform samarbetat kring ombyggnation av Ringgården i Ringarum. Projektet har syftat till ett långsiktigt samarbete mellan parterna, som genom en kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för äldre.

Frågor och svar

Byggnaden lever idag inte upp till de krav som ställs på tillgänglighet och arbetsmiljö. Vi behöver anpassa rummen till modern standard och vi vill möjliggöra mer modern teknik som används allt mer i vårdkontakter och trygghets- och säkerhetsåtgärder. Även reservkraft för el och värme är en viktig del i ombyggnationen.

Det är kommunfullmäktige som fattat beslutet, efter att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet. Du hittar sammanträdesprotokollen under rubriken ”dokument” på den här sidan

Förslaget väcktes efter att Boendeutredningen avslutats under 2016. Den handlar bland annat om att vår kommun måste kunna ta hand om fler äldre i framtiden, från 30% idag till 33% år 2030. Det innebär att kommunen inom de närmaste åren behöver satsa på utveckling av hemrehabilitering, hemsjukvård och hemtjänst. Utredningen lyfter också fram att befintliga vård- och omsorgsboenden är i stort behov av åtgärder och anpassning för att vara tillgängliga och anpassade utifrån lagstiftningens krav och framtidens behov av boende. Du kan läsa hela Boendeutredningen här.

Under ”Dokument” på den här sidan finns flera skisser upplagda.