Om psykisk hälsa 2021

Om Psykisk Hälsa är temadagar som sätter psykisk hälsa i fokus. Syftet är att bredda kunskap och kännedom om psykisk hälsa. Om Psykisk Hälsa har arrangerats sedan 1998, men kallades för Psykiatriska veckan fram till år 2018. Med anledning av coronapandemin var evenemanget för första gången webbsänt år 2019.

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är många gånger fortfarande ofta förknippat med skuld, skam och stigma. Därför är det också årets tema i programmet för Om Psykisk Hälsa.

Föreläsningar och samtal

Alla föreläsningar och samtal kommer att vara i Hörsalen, Norrköping, men sänds live via webb till Folkets hus i Valdemarsvik. Du är välkommen att närvara. Du kommer även att kunna se föreläsningar och samtal hemifrån, på jobbet, i skolan eller var du befinner dig.

Se sändningarna i efterhand

På eventets sida på www.norrkoping.se finns de flesta föreläsningarna att se i efterhand. De är tillgängliga fram till och med 28 februari 2022. Föreläsningarna med Tomas Gunnarsson och Åsa Moberg kan dock inte ses i efterhand.

Program

Här kan du läsa mer om de olika programpunkterna under de tre dagar som Om Psykisk Hälsa pågår.

Tisdag 16 november – Barn och unga

Arrangörerna hälsar välkommen och presenterar veckan.

Under detta pass presenterarar folkhälsovetaren Emma Hjälte resultat från Ungdomsenkäten ”Om mig” med fokus på ungdomars psykiska mående, våldsutsatthet och hur unga har påverkats av pandemin.

”Om mig” är en länsgemensam enkät som genomförs varje höst bland elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet.

Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Medarbetarna Erica Falk, Monica Svenlin Asp och Kerstin Jagesten berättar om Moa-mottagningen som jobbar med frågor om alkohol och droger.

En föreläsning av Erika Lilja och hennes resa till ett stillsammare liv. Hon berättar bland annat om att inte få sina grundläggande behov tillgodosedda när man är ett litet barn, och hur det kan leda till psykisk ohälsa i tidig ålder och resten av livet. Erika har lyckats bryta mönster och fått ett nytt liv.

Av de ca 400 000 barnen i Sverige idag som under sin uppväxt har bott med föräldrar eller vårdnadshavare som har alkoholproblem rapporteras 2020 endast 2000-3000 barn få ett riktat stöd. Hur är detta möjligt och vad krävs av oss vuxna för att bättre nå fram till dessa barn?

Emma Pecher och Signe Bankefors är båda socionomer som idag arbetar inom Beroendecenter Trozellis barn- och ungdomsverksamhet Balder. Thomas Albrecht är enhetschef på Socialkontoret och har sedan 1990-talet arbetat med frågor som berör alkohol- och drogberoende.

Självmord drabbar många och berör alla. Det är ett ämne som omgärdas av myter och okunskap så väl som beröringsskräck. Det sistnämnda gäller inte minst när vi talar om unga personer. Kan man verkligen fråga om någon har självmordstankar? Informationskampanjen och webbutbildningen ”Stör Döden” vill få oss att göra just det och påminna oss om betydelsen av det medmänskliga samtalet.

Björn Eklund är kommunikatör och samtalsledare för SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd, och berättar mer om webbutbildningen.

Onsdag 17 november – Mitt i livet

I dag finns ca 200.000 personer i Sverige som har eller haft en diagnostiserbar ätstörning. Mörkertalet är stort och många söker inte vård.

Hetsätningsstörning är den problematik där den som är drabbad också är minst benägen att söka vård, många lever med problematiken under flera års tid innan en söker hjälp.

Under den här föreläsningen kommer Sanna Aila Gustavsson att berätta om vad en hetsätningsstörning är, om egenvård och behandling för personer med hetsätnings-störning samt vad man kan göra som närstående.

Sanna är socionom och legitimerad psykoterapeut, med över 20 års erfarenhet av ätstörningsbehandling. Hon är enhetschef på Ätstörnings-mottagningen i Örebro och docent vid Örebro universitet samt ordförande i Svenska ätstörningssällskapet.

Vi får också ta del av Malin Frölings väg att bli frisk från hetsätningsstörning. Malin drabbades av ätstörning som tonåring och var sjuk under många år. Som vuxen sökte hon till sist hjälp och då hade problematiken utvecklats sig till hetsätningsstörning. I dag är hon helt frisk och jobbar som webb- och medlemsansvarig i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Arvsfondsprojektet ”Inflytande i rättspsykiatrin” drivs nationellt av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och syftar till att öka brukarinflytandet i, men även kunskapen om, den rättspsykiatriska vården. För att bryta stigma behöver också fler med egen erfarenhet få höras och berätta hur deras upplevelser av vården ser ut.

Här ges en kort faktaintroduktion till den rättspsykiatriska processen, från utredning till utskrivning, av Emelie Lundin, projektledare. Vi får också lyssna till hur det kan vara för den som är direkt berörd av vården och systemet, berättat av Lejla Licina. Projektet genomförs med medel från Allmänna arvsfonden.

Utmattningssyndrom är en av vår tids mest förekommande diagnoser och nya rapporter visar att den fortfarande ökar.

Vad är egentligen ett utmattnings-syndrom och hur blir man frisk? Vem drabbas och hur kan man påverka det? Vad händer med ens identitet när man plötsligt inte känner igen sig själv, hur hanterar man skammen och vad händer när man sedan skall tillbaka till arbetet?

I detta djupdyker Selene Cortes, sociolog och författare till boken ”Man dör inte av stress, men slutar bara att leva – Om utmattningssyndrom” skriven tillsammans med senior-professor Marie Åsberg (Gothia Fortbildning förlag).

Selene blandar fakta med erfarenheter från sin egen över fyra år långa utmattningsperiod vilket ger ett brett faktaspann med tydliga talande exempel.

Trots allvaret i ämnet är det en lättsam och hoppfull föreläsning där åhörarna får med sig kunskaper och insikter i ämnet samt tips och råd om hur man bemöter någon som är eller som man misstänker är sjuk.

Torsdag 18 november – Äldre

ABC för god psykisk hälsa är ett nytt initiativ från Region Östergötland för att stärka den psykiska hälsan bland länets invånare, i samverkan med civilsamhället. Arbetet är inspirerat av en forskningsbaserad metod från Australien, Act-Belong-Commit, som grundar sig på kunskap om hur aktivitet, gemenskap och meningsfullhet kan bidra till ökat psykiskt välmående.

Johanna Bodén, arbetsterapeut och Emma Hjälte, folkhälsovetare som är processledare för ABC, berättar vad man kan göra för att stärka sin egen och andras psykiska hälsa.

Trots att vi genom hela livet drabbas av olika svårigheter är det inte lika självklart att få samma stöd och vård när vi blir äldre. Det finns en utbredd uppfattning om att nedstämdhet, oro och ångest är en naturlig del av att åldras, och det är dessutom ofta väldigt skambelagt att prata om. Genom Minds projekt ”Psykiskt välbefinnande – oavsett generation” vill vi öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk hälsa hos äldre vuxna.

Johanna Nordin, projektledare, berättar om resultatet av rapporten ”På tal om ålder” och vad som är på gång framåt i projektet.

Den här föreläsningen med Tomas Gunnarsson är en av de mest uppskattade och fullbokade föreläsningarna i Sverige. Den passar för dig som privatperson, hela arbetslaget och företaget.

Du får konkreta träningsredskap som ökar ditt välmående och på kuppen blir du en bättre kollega, vän, partner, förälder, granne, ja – helt enkelt en bättre medmänniska. Föreläsningen är fylld av både skratt och berörande tankar/känslor.

Denna programpunkt arrangeras av Norrköpings stadsbibliotek tillsammans med ABF, Region Östergötland samt NSPH och kommunerna i Östra länsdelen.

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Ett av huvudsyftena var att ge de svårast sjuka en bättre tillvaro. I De omöjliga berättar Åsa Moberg, tillsammans med Anna Fredriksson, om de mest utsatta och vad som skett efter psykiatrireformen.

Plats: Norrköpings stadsbibliotek

Fri entré med begränsat antal platser. Boka plats på bibliotekets hemsida gotabiblioteken.se