Social myndighetsnämnd

Sociala myndighetsnämnden fattar beslut i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt särskilt stöd till funktionsnedsatta.

Utskottet har 5 ledamöter vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter

  1. Ulla Wallering Fall (S), ordförande
  2. Per Hollertz (M) vice ordförande
  3. Göran Karlsson (C)
  4. Jessica Ek (S)
  5. Yvonne Janhäger (M)