Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden fattar beslut i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt särskilt stöd till funktionsnedsatta.

Utskottet har 5 ledamöter vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter

  1. Yvonne Janhäger (M), ordförande
  2. Susanne Hamilton (LPo), vice ordförande
  3. Petra Battel (KD)
  4. Ulla Wallering Fall (S)
  5. Göran Karlsson (C)