Krav på handlingar du ska bifoga i din ansökan

 • Handlingar som skickas in bör vara i formatet A4 eller A3.
 • För digitala kartor, ritningar och fotografier är det filformatet pdf som gäller. För dessa gäller att de går att skriva ut skalenliga i formatet A4 eller A3.

Handlingar som behövs till bygglovsansökan/anmälan

Ritningar

Ritningar som krävs för att bygglovsansökan ska kunna prövas är i de flesta fall:

 • Fasad-, plan- och sektionsritningar

Krav på ritningarna:

 • Av planritningarna ska framgå vad bygglovet avser (befintligt och nytt)
 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta
 • Fastighetsbeteckning ska anges på ritningarna
 • Förslag till färgsättning bifogas
 • Eventuella foton

Situationsplan

Situationsplan ritas i skala 1:500. Som underlag för situationsplanen kan krävas en nybyggnadskarta. Ta kontakt med bygglovhandläggarna för information om vad som gäller i ditt specifika fall.

En situationsplan ska innehålla:

 • Byggnadens mått och läge på tomten, samt övriga byggnader på tomten
 • Befintlig bebyggelse på granntomter (som är av betydelse för prövningen)
 • Parkeringsplats
 • Vägar, trappor, stödmurar och dylikt på tomten
 • Väderstreck (angivet med norrpil)
 • Plushöjder på tomten samt planerad sockelhöjd på nybyggnad
 • Marknivåer som ändras ska redovisas med lutningsförhållanden, slänter och stödmurar