6. Ett näringsliv med självförtroende

6. Ett näringsliv med självförtroende

Ökad attraktionskraft betyder ökad tillväxt. Därför har besöksnäring, handel och tjänsteföretag tagit rejäla kliv framåt, samtidigt som även basnäringarna har utvecklats på ett framgångsrikt sätt. De småskaliga teknik- och tillverkningsföretagen har fått sällskap av IT- och miljöteknikföretag som etablerats i takt med att olika stadsutvecklings- och miljöprojekt sjösatts.

I skärgården har det ökande sommar- och permanentboendet inneburit ett lyft för kustbygdens företagare inom service-, turism- och transportnäringarna. Och för landsbygden är efterfrågan på lokala produkter en av flera orsaker till den goda utvecklingen.

Starka nätverk har bildats där företag, organisationer och kommun samarbetar kring viktiga utvecklingsfrågor. För tredje året i rad ligger vårt näringslivsklimat i toppskiktet i Sverige, och vi
ser nya generationer av modiga entreprenörer växa fram i kommunen. Genom att stimulera och ta tillvara deras idéer och kreativitet lägger vi gemensamt grunden till en hållbar framtid i
Valdemarsviks kommun.