Trygg och säker

Här vill vi ge dig information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar i Valdemarsviks kommun. Informationen beskriver vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge och hur du själv kan förbereda dig och ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända.

Viktig information på startsidan

I händelse av en större olycka eller krissituation i Valdemarsviks kommun kommer all nödvändig information att presenteras på startsidan på Valdemarsviks kommuns webbplats.

Samhällskriser

De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan exempelvis handla om att förlora någon nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar många människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt. Dessa kriser brukar kallas för samhällskriser och det är sådana kriser som vi kommer informera om här. Exempel på samhällskriser är bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen. På webbsidan “Krisinformation.se” kan du läsa mer om kriser som drabbat Sverige sedan 1990 och framåt.

Grundprinciper för krisberedskap

Svensk krishantering bygger på tre principer som kallas för ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Principerna förklarar ansvar och roller före, under och efter en kris.

Ansvarsprincipen

Grunden för svensk krishantering är ansvarsprincipen. Det betyder att alla som har ansvar för en verksamhet i vardagen även har ansvaret om det blir en kris. Exempelvis har kommunen ett ansvar för sina medborgare i vardagen och har det också under en kris. I ansvaret ligger även att kommuner och andra viktiga aktörer hjälps åt för att de tillsammans ska kunna hantera händelsen på ett bra sätt.

Likhetsprincipen

Likhetsprincipen bygger på att alla verksamheter under en kris ska fungera på liknande sätt som det gör i vardagen – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som i vanliga fall.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som ansvarar för att hantera krisen. Om kommunen inte klarar av att hantera kriser på egen hand kan de få extra stöd av exempelvis länsstyrelsen eller staten.