Social myndighetsnämnd

Sociala myndighetsnämnden fattar beslut i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt särskilt stöd till funktionsnedsatta.

Utskottet har 5 ledamöter vilka är utsedda av kommunfullmäktige.