Kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsen väljer två representanter till de kommunala råden. Övriga ledamöter tillsätts av organisationer för funktionshindrade som finns i kommunen och hör till en riksorganisation. Under 2019-2022 är dessa organisationer;

  • SPF seniorerna
  • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)

Rådet sammanträder 4 gånger per år och leds av ordföranden.

Enligt reglementet är rådets syfte;

  • Att rådet ska vara en kontaktkanal mellan pensionärsorganisationerna och Valdemarsviks kommun
  • Att rådet ska ge en samlad bild av pensionärsorganisationernas behov och synpunkter
  • Att rådet ska verka för att äldrefrågor beaktas i kommunens verksamhetsplanering
  • Att rådet ska vara remissorgan i frågor, som berör äldre.
  • Att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Att rådet ska initiera nya frågor som berör äldre till sektorerna.