Kommunala handikapprådet

Kommunstyrelsen väljer två representanter till de kommunala råden. Övriga ledamöter tillsätts av organisationer för funktionshindrade som finns i kommunen och hör till en riksorganisation. Under 2019-2022 är dessa organisationer;

 • Neuro Östergötland
 • Synskadades riksförbund
 • Reumatikerföreningen
 • Diabetikerföreningen
 • FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Rådet sammanträder 4 gånger per år och leds av ordföranden.

Enligt reglementet är rådets syfte;

 • Att rådet ska vara en kontaktkanal mellan intresseorganisationer för funktionshindrade och Valdemarsviks kommun
 • Att rådet ska ge en samlad bild av de funktionshindrades organisationers behov och synpunkter
 • Att rådet ska verka för att de funktionshindrades frågor beaktas i kommunens verksamhetsplanering
 • Att rådet ska vara remissorgan i frågor, som berör funktionshindrad
 • Att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
 • Att rådet ska initiera nya frågor som berör funktionshindrade till kommunstyrelsen och förvaltningen