Så styrs Valdemarsviks kommun

Kommunfullmäktige

Kommuninnevånarna i Valdemarsviks kommun väljer själva genom de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra kommunen. I valet röstas fram vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan därför kallas för ”kommunens riksdag”. Kommunfullmäktige bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bla besluta om kommunens budget, taxor och fastställa olika verksamhetsplaner.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna.

Kommunstyrelsen

Vissa frågor behöver inte behandlas i kommunfullmäktige utan kan beslutas direkt av kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen inte själv beslutar i ett ärende förbereder styrelsen ärendet inför kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige, är kommunens ledande politiska organ och kan sägas vara kommunens regering. Sammansättningen i kommunstyrelsen ska motsvara majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott till vilka kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare. Utskotten bevakar så att kommunstyrelsens beslut verkställs inom sitt område och bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, samt ta de initiativ till förändringar som utskotten finner önskvärda och nödvändiga. Utskotten fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.