Solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov krävs alltid anmälan.

För anmälan av solceller används blanketten för Bygganmälan. Observera att det i blanketten saknas ett alternativ för solenergianläggningar.

Behövs bygglov?

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  1. de ska monteras utanpå en byggnads och ersätta fasadbeklädnad eller  taktäckningsmaterial
  2. de ska följa byggnadens form
  3. de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  4. de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  5. att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  6. de ska monteras på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.