Fira Valborg eller student? Det här är det som gäller.

Fira Valborg eller student? Det här är det som gäller.

Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Det spelar ingen roll om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning arrangeras på en stor yta, exempelvis på en arena eller stora ytor utomhus. Det är polisen som avgör om en verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt ordningslagen.

Nedan följer frågor och svar som rör olika typer av firanden och sammankomster.

Vad gäller för valborgsfiranden?

Valborgsmässofirande med nöjesbetonade kringarrangemang, som tävlingar, marknad och dans är offentliga tillställningar. Om någon exempelvis talar eller sjunger i anslutning till en brasa räknas valborgsmässofirandet istället som allmän sammankomst. I båda fallen får max åtta personer delta och det krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Vad gäller om för medlemsarrangemang?

Om arrangemanget riktar sig till ett stort antal människor eller villkoren är ställda på så sätt att vem som helst i praktiken får komma in, så kan det fortsatt bedömas som en allmän sammankomst/offentlig tillställning. Detsamma gäller om en tillställning är en del av en rörelse som uteslutande eller väsentligen består i att anordna sammankomster av detta slag.

Vad gäller när människor samlas i parker?

Om någon har arrangerat en folksamling i en park eller annonserat samlingen som ett event så kan det bedömas som en allmän sammankomst/offentlig tillställning. Att människor vistas i en park eller andra offentliga utemiljöer anses inte vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning – det anses som folksamling.

Det finns möjlighet för en kommun att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel, exempelvis en park eller en badplats. Tänk på att det är den som anordnar en tillställning som förväntas hålla sig uppdaterad om vad som gäller.

Vad gäller för privata firanden?

Privat firanden i hemmet eller den egna trädgården räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester. Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Det kan bland annat handla om studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningskaffe.

Vad gäller för studentutspring?

Studentutspring på skolor och skolgårdar räknas inte som offentlig tillställning och omfattas inte av ordningslagen eller den tillfälliga covid-19-lagen. Studentflak, studentkortege och motsvarande är tillfälligt förbjudet. Att fira studenten ombord på en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när någon hyr en lokal för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester eller firanden för fler än åtta personer.

Vad gäller för 1 maj och demonstrationer?

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av polisen. Tillstånd får endast i undantag vägras men deltagarantalet begränsas genom förordning om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19. Polisen kan besluta om att upplösa en allmän sammankomst och sedan vidta andra åtgärder som att avvisa eller avlägsna personer från platsen.

Vad gäller för bilträffar?

Som huvudregel ses dessa inte som offentliga tillställningar då det oftast rör sig om spontana samlingar på en viss plats och arrangör saknas. Arrangemang som bedöms som offentliga tillställningar innefattar oftast utställningar och kringarrangemang samt har en organisation bakom sig (jfr Power Meet och Classic Car Week).

Vad gäller för loppmarknader och andra marknader?

I huvudsak är loppmarknader tillståndspliktiga men det kan vara svåra bedömningar att göra i det enskilda fallet. Hänvisa tillståndsfrågor till Polisen och ha en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med polisen i er region om bedömningen av kommande arrangemang. Både säljare, köpare och de som endast kommer för att titta räknas som deltagare. Anordnaren av marknaden räknas inte som deltagare.

Vad gäller för motionslopp?

Motionslopp är som utgångspunkt att betrakta som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig. Som deltagare har enligt ordningslagen både publik och idrottsutövare räknats (detta vid evenemang där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten). I förslag till ändring till begränsningsförordningen föreslås dock en annan definition av deltagarbegreppet gällande motionslopp där idrottsutövare och publik begränsas separat.

Finns det några undantag från huvudregeln om åtta deltagare?

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, det vill säga en religiös begravningsceremoni, får ha högst 20 deltagare.