”Ett viktigt bidrag till den fortsatta biblioteksverksamheten”

”Ett viktigt bidrag till den fortsatta biblioteksverksamheten”

Statens kulturråd har beviljat Valdemarsviks kommun 600 000 kr i bidrag för att stärka bibliotekets utveckling. Det är pengar som kommer väl till pass för att kunna behålla och utveckla den verksamhet kommunen strävar efter.

År 2018 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att genomföra en 3-årig satsning för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige, genom bidraget som kort och gott kallas Stärkta bibliotek. Med utgångspunkt i bibliotekslagen är syftet med detta bidrag att öka utbudet på och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.

Bidraget kan sökas för att bekosta olika satsningar som stärker folkbiblioteken i kommunen med grund i de verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen. Det kan handla om att göra biblioteket mer tillgängligt och attraktivt för exempelvis barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller människor med annat modersmål än svenska. Pengarna kan användas till utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig biblioteksverksamhet. Det kan handla om många olika saker och insatserna ska utgå från bibliotekslagen och kommunens egen biblioteksplan. Totalt har Kulturrådet i år beviljat 220 400 000 kr till 290 olika kommuner.

Valdemarsviks bibliotek har sökt och beviljats bidrag under alla tre åren och i år är alltså sista gången det delas ut. För biblioteket har det här stödet inneburit att man kunnat fortsätta med den lagstadgade verksamheten trots personalbortfall och en allt snävare budget, samt att man kunnat anställa personal för att arbeta med den uppsökande verksamheten i kommunen.

En av dessa är Alexander Nahlbom som bland annat arbetar med uppsökande verksamhet i form av besök på äldreboenden, smartphonekurser och ”Boken kommer”, en tjänst som innebär att den som har svårt att själv ta sig till biblioteket kan få böcker, ljudböcker och talböcker levererade hem till sig utan kostnad. För tillfället är dock besöken pausade på grund av den rådande coronasituationen men planen är att återuppta verksamheten så fort det blir möjligt. Under tiden ser han till att böcker levereras i form av boklådor och ”Boken kommer”. Under nästa år kommer Alexander även fokusera på nyanlända och att synliggöra de nationella minoritetsspråken.

– Exakt hur det kommer att läggas upp är inte bestämt än, men det kommer bli spännande att få arbeta med de här projekten och hitta ett bra upplägg så att vi kan nå ut till så många som möjligt, säger Alexander Nahlbom.

Förutom detta har man med bidragets hjälp även kunnat anställa Carolina Edvinsson som kommer att arbeta med de yngsta besökarna och fokusera på förskolorna i kommunen genom exempelvis besök med sagoläsning, boktips, bokpåsar och annat.

– Vi är otroligt glada att vi kommer ha fler möjligheter att komma ut och besöka fler förskolor och äldreboenden med hjälp av det här bidraget från Stärkta bibliotek. Det ger oss chansen att förbättra tillgängligheten till de hjälpmedel som finns och framför allt ger det oss en möjlighet att forma biblioteken i kommunen för att passa våra invånare, säger Lina Schröck, barn- och ungdomsbibliotekarie.