Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön)

Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för Gryts Prästgård 1:37 mfl. ska skickas på granskning, att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan samt att de godkänner samrådsredogörelsen. (2020-06-01, KS § 129) 

Om detaljplanen
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området gränsar till dels skärgården men även Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70 hektar.

Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur campingens verksamhet får vidgas i fråga om geografisk utbredning och byggrätt samt placering och omfattning av bryggor. Planen ämnar även till att säkerställa och utöka byggrätten för en del av fastigheterna, vilka ligger inom planområdet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Granskning
Under granskningsperioden kommer planhandlingarna att vara tillgängliga för allmänheten. Dessa handlingar är:

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • Bilaga 1: Naturvärdesinventering
  • Bilaga 2: Dagvattenutredning

Även granskningsbrevet och sändlistan kommer att vara tillgängliga.

Granskningsperioden är mellan: 2020-06-18 – 2020-09-01

Planförslaget kommer att vara tillgängligt på följande platser:

  • Hos medborgarservice i Funkishuset på Garvaregatan 3, Valdemarsvik.
  • I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik.
  • Digitalt, alla handlingar finns tillgängliga i detta inlägg.

Handlingarna går även att få ut på begäran.

Ekön och Coast4Us
Detaljplanen omfattar Eköns naturreservat och Ekön valdes ut som pilotområde i projektet Coast4Us. Coast4Us är ett EU-projekt med syftet att upprätta hållbara planer med lokal förankring. Detta uppnås genom nya metoder för dialog under planprocessen och speciellt i det tidiga skedet.

Här kan ni trycka för att få veta mer om projektet -> Coast4Us

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Samhällsplanering/Plan och Bygg