Detaljplan för Valdemarsvik 3:1 del av

För fastigheten Valdemarsvik 3:1 del av har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan med ändamålen handel, kontor och centrum. (2020-03-26 MBN § 53)

Status i planarbetet:

Planarbetet är i en inledningsfas.