Detaljplaneändring för Gryt 1:43

Förslag till detaljplaneändring för fastigheten Gryt 1:43
(Ändring av detaljplanen, Gryt 1:32 m.fl.), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Ett förslag till detaljplaneändring har upprättats för fastigheten Gryt 1:43. Planområdet är beläget i Gryts kyrkby och består endast av den berörda fastigheten. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna uppföra garagebyggnad med förråd.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet:
Förslaget antogs av miljö- och byggnämnden 2019-12-12 §205, och beslutet har vunnit laga kraft.