Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner, räddningstjänst och Polismyndigheten fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. Sedan i måndags pågår en omfattande skogsbrand utanför Tjällmo i Motala kommun. För att minska risken för fler bränder i skog och mark har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om eldningsförbud som en förebyggande åtgärd. Eldningsförbudet gäller från och med onsdag 24 april och tillsvidare.

Efter 2018 års torka, bränder och eldningsförbud har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram ett förslag på vägledning med två nivåer av eldningsförbud i skog och mark, en lägre och en högre nivå. Länsstyrelsen Östergötland har fattat beslut om eldningsförbud av den lägre nivån, vilket innebär följande:

Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.
Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd grillplats innebär till exempel eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Samma sak gäller för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.
För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt genomförs övervakning med skogsbrandflyg när det råder hög risk för brand. Länsstyrelsen Östergötland har valt att tidigarelägga starten av årets skogbrandsflygning till tisdagen den 23 april med anledning av den höga brandrisken.